Terms and Conditions

เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (ข้อกำหนด) เหล่านี้สำหรับการเข้าเยี่ยมชม https://www.aisinadvicsaftermarket.net (เว็บไซต์) ที่มีการลิงก์เอกสารทั้งทางตรงและทางอ้อมถึงเว็บไซต์

สิทธิความเป็นเจ้าของตามกฎหมายและข้อจำกัดในการใช้

เนื้อหาทุกอย่างในเว็บไซต์นี้ และลิขสิทธิ์ทุกอย่าง เครื่องหมายการค้า สิทธิทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เป็นของ บริษัท ไอชิน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แอดวิคส เอเซีย แปซิฟิค จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") หรือเจ้าของเนื้อหานั้น ๆ เนื้อหาเหล่านี้ไม่สามารถถูกนำไปใช้ ลอกเลียน แก้ไข แปลความ แจกจ่าย หรือการประยุกต์ใช้อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือเจ้าของเนื้อความนั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนด หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องมีการประกาศแจ้งล่วงหน้า

การสละสิทธิ์การรับประกันเนื้อหา

เนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ถูกจัดทำขึ้นโดยไม่มีการรับประกันว่าเนื้อหาต่าง ๆ นี้จะปราศจากข้อผิดพลาด บริษัทฯ จะใช้ความพยายามเต็มความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยในเว็บไซต์ แต่ไม่รับประกันถึงความถูกต้อง สมบูรณ์แบบ และ/หรือ การตรงต่อเวลา

การสละสิทธิ์รับประกันเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงภายนอก

บริษัทฯ ไม่ใช่ผู้ดำเนินการ หรือดูแลเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงไปถึง (เว็บไซต์เชื่อมโยง) ทั้งทางตรงและทางอ้อม การอ้างถึงเว็บไซต์เชื่อมโยงอื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์ Third Party หรือการบริการในเว็บไซต์ หรือจากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงไปถึง บริษัทฯ สละสิทธิ์ทางกฏหมายในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์เชื่อมโยงเหล่านั้น

จำกัดของการรับผิดชอบทางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบทางกฎหมายทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง การลงโทษ หรือความเสียหายอื่น ๆ (รวมถึง, แต่ไม่จำกัดใน, การสูญเสียทางเศรษฐกิจ, การสูญเสียผลตอบแทน, การสูญเสียรายได้, การสูญเสียข้อมูล) อันเนื่องมาจากการเข้าถึง หรือไม่สามารถเข้าถึงตัวเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์เชื่อมโยง ถึงแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำในความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้น ๆ

เนื้อหาที่ถูกส่งมา

เนื้อหา ข้อมูล หรือความคิดต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ส่ง หรือประกาศบนเว็บไซต์ (เนื้อหาที่ถูกส่งมา) ให้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และทางบริษัทฯ ไม่มีพันธะข้อผูกมัด รวมถึงพันธะต่อการปิดเนื้อหาเป็นความลับต่อเนื้อหาที่ถูกส่งมาเหล่านี้

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น

  1. บริษัทฯ อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ได้ ภายใต้นโยบายต่อไปนี้
  2. เว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงมาต้องไม่ทำให้บริษัทฯ เสื่อมเสีย หรือทำลายชื่อเสียง หรือประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
  3. เว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงมาต้องไม่สร้างเฟรมครอบเนื้อหาของบริษัทฯ หรือวิธีใด ๆ ที่ทำให้แสดงว่าเนื้อหานั้นไม่ได้เป็นของบริษัทฯ
  4. จะต้องใช้ชื่อบริษัท และกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง

ท่านสามารถสร้างการเชื่อมโยงได้ ดังนี้
<a href="https://www.aisinadvicsaftermarket.net/"> www.aisinadvicsaftermarket.net < /a >

การอนุญาตให้เชื่อมโยงนี้ จะสิ้นสุดทันทีหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ เมื่อมีการยกเลิกการอนุญาตลิงก์เชื่อมโยงต่าง ๆ ถึงบริษัทฯ จะต้องถูกลบออก

ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับและปลอดภัย และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือจากการสูญหายของข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บและการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการและกรรมสิทธิ์ในข้อมูล

บริษัทฯ มีฐานะเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้ฐานของกฎหมายและจะปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ขาย หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทฯ และจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เท่านั้น

บริษัทฯ เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บข้อมูลมาตามเงื่อนไขการใช้งานนี้

บริษัทฯ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานด้านความปลอดภัย หากมีการร้องขอจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.aisinadvicsaftermarket.net/policy และท่านสามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์ https://www.aisinadvicsaftermarket.net/contact

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย หากพบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ ส่วนดังกล่าวย่อมไม่กระทบความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมด

 

เงื่อนไขการใช้งานนี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2564 เป็นต้นไป