LINE-UP

Filtration

Oil Filter

คุณลักษณะ

  • ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปกรกที่อาจปะปนมากับน้ำมันเครื่อง ไม่ให้เข้าไปทำลายชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความทนทานต่อแรงดันสูง
  • มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 10,000 กิโลเมตร


Features

  • To filter any dirtiness that might be contaminated with engine oil not damage any part of engine for effective engine works.
  • High durability under high pressure
  • Long life usage upto 10,000 KM