LINE-UP

Brake Related (ADVICS)

Brake Shoe

ก้ามเบรกถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด ด้วยวัสดุและส่วนประกอบที่มีความทนทาน อีกทั้งยังช่วยลดการสั่นสะเทือนขณะเบรกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียง ช่วยสร้างความสมดุลและเพิ่มสมรรถนะการใช้งานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานอย่างสูงสุด

ADVICS Brake Shoe, particularly with high quality material and advanced technology in every manufacturing processes. To produce the product which be good performance (consistent braking), no nosie, no judder, good ventilation and durable.